Total Management

Vodovod i kanalizacija

      

Količina vode u 2017. godini bila je dovoljna za celokupnu potrošnju građana i privrede, građani su bez prekida bili snabdeveni pijaćom vodom. Kraći prekidi snabdevanja vodom su se javljali u najvećem broju u naseljenom mestu Padej i to zbog strukturnih nedostataka vodovodnog sistema, nepostojanja ventila na ukrštanjima za zatvaranje delova mreže, gde se izvode popravke. Opšti problem je u naselju i to da se u pojedinim delovima naselja glavni vodovod proteže preko bašta, ispod građevinskih objekata, što predstavlja opasnost prilikom pojave kvara na vodovodnoj mreži. Sva distributivna pijaća voda je redovno kontrolisana od strane Zavoda za javno zdravlje iz Kikinde, koja je nadležna za vršenje analize pijaće i otpadne vode na teritoriji opštine Čoka.

 

U narednoj 2018.-oj godini se planiraju sledeće aktivnosti na vodovodnim sistemima:

 • - redovno održavanje zgrada hidroforskih postrojenja, hidromašinskih delova, elektrooprema i hlorinatora.
 • - zamena starih dotrajalih potisnih ploča, PE cevi, sajli i bunarskih lanaca sa svim potrebnim fazonskim komadima, na bunarima u Padeju, Ostojićevu, Crnoj Bari i Jazovu. Zamena elektro ormana sa pratećom opremom sa frekventnim regulatorom i el. instalacijom,
 • - popravka krova na zgradi hidrofora „Vašarište“ u Ostojićevu, sa izradom termoizolacije, kao i unutrašnje i spoljašnje krečenje zidova,
 • - izrada termoizolacije na zgradi hidrofora „Toban“ u Padeju, sa zamenom ulaznih vrata, kao i unutrašnje i spoljašnje krečenje zidova,
 • - popravka ulaznih vrata na zgradi hidrofora „Pošta“ u Jazovu,
 • - postavljanje nove žičane ograde oko zgrada hidrofora u Sanadu, kod bunara „Udarnik“ u Čoki i oko zgrade bunara „Železnička“ u Padeju.
 • - servisiranje postojećih podvodnih pumpi za pijaću vodu,
 • - održavanje i servisiranje pumpe za izbacivanje podzemnih voda iz hidroforskih kućica i bunarskih šahtova,
 • - redovno otklanjanje kvarova na glavnim vodovodima, kućnim priključcima, na uličnim ventilima, hidrantima i u vodomernim šahtovima,
 • - ugradnja novih vodomera u Jazovu, kod potrošača gde vodomer još nije ugrađen.

 

Odvođenje otpadnih voda

 

Izgrađena kanalizaciona mreža pokriva teritoriju mesne zajednice Čoka, potrošači su uglavnom svi priključeni na mrežu kolektora, merenje ispuštene količine otpadne vode se kontinualno meri na dva ispusta i podaci o merenim količinama i analize kvaliteta otpadne vode dostavljaju se Javnom Preduzeću Vode Vojvodine. U ostalim naseljenim mestima, gde još nije izrađena kanalizaciona mreža za odvođenje otpadnih voda, za sakupljanje otpadnih voda koriste se septičke jame, za koje JKP Čoka vrši pražnjenje po prijavi potrošača. Problemi se mogu pojaviti kod neodgovornih potrošača, koji ispuštaju otpadne vode na javne površine i time stvaraju opasnost ugrožavanja svoje životne sredine.

U narednoj 2018.-oj godini se planiraju sledeće aktivnosti na kanalizacionom sistemu:

 • - radovi na čišćenju taložnika kod zgrada za kolektivno stanovanje,
 • - radovi na otčepljenju na kanalizacionoj mreži,
 • - radovi na redovnom održavanju šahtnih poklopaca na glavnom vodu kanalizacije, po potrebi zamena i postavljanje zaštitne ploče,
 • - radovi na ispiranju kanalizacione mreže,
 • - radovi na redovnom održavanju i servisiranju muljnih pumpi i elektro opreme na crpnim stanicama,
 • - radovi na redovnom održavanju, čišćenju, pranju i dezinfekciji šahtova na crpnim stanicama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2018. All rights reserved