Total Management

Uređenje i održavanje zelenih i javnih površina

      

Poslove na održavanju javnih i zelenih površina Preduzeće je obavljalo na osnovu zaključenog ugovora sa JP Direkcija za izgradnju opštine Čok, sa tim da je `po zaključenom ugovoru predviđeno 3 košenja a nalogom za košenje 2 puta i time je naše preduzće smanjilo svoj predviđeni prihod u iznosu od 234.259,19 din

 

Ostvarenje poslova na uređenju i održavanju javnih i zelenih površina u kvantitativnom smislu odgovara veličinama planiranih za izveštajni period, i to:

 

  1. košenje, grabljenje, sakupljanje i odvoz otpada sa blizu 70.000 m 2 površine, četiri puta u 2012. godini;
  2. sakupljanje i odnošenje opalog lišća dva puta u toku godine;
  3. grabljenje i sakupljanje lišća u užem delu centra Čoke i gradskom parku sa površina od oko 59.000 m 2 ;
  4. sakupljanje otpadaka sa javnih površina jednom nedeljno;
  5. čišćenje i metlenje trotoara u užem delu centra Čoke dvaput nedeljno, u širem delu centra jednom nedeljno;
  6. pražnjenje uličnih korpi za otpadke triput nedeljno;
  7. uređenje trga oko Doma omladine u Čoki jednom mesečno;
  8. čišćenje parkirališta za vozila jednom mesečno;
  9. čišćenje parking prostora kod ulaza u katoličko i pravoslavno groblje, košenje i grabljenje oko istih jednom godišnje i dr.

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2013. All rights reserved