Total Management

Distribucija prirodnog zemnog gasa

      

Poslovanje Preduzeće u toku 2012. godine odvijalo se uz poštovanje zakonske regulative koja određuje privrednu aktivnost u sektoru distribucije prirodnog zemnog gasa.

 

Još početkom 2009. godine započeli smo sa primenom Tarifnog sistema AERS-a (Agencija za energetiku Republike Srbije) i, shodno odlukama koje su prethodile uvođenju novog obračunskog sistema, u potpunosti se pridržavamo cenovnika po tarifnom sistemu identičnom sistemu JP „Srbijagas“ Novi Sad.

 

Distribuirana količina prirodnog zemnog gasa iznosila je743.570 m 3, od čega su domaćinstva potrošila 331.045 m 3 dok su tzv. „ostali potrošači“ utrošili 412.525 m 3 gasa.

 

Potrošnja gasa 2012. godine beleži pad od 14% u odnosu na 2011. godinu, a u odnosu na planirano potrošnja je veća za 20%.

 

Od ukupno 806 aktivnih potrošača gasa je 759 potrošača iz kategorije fizičkih lica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2013. All rights reserved