Total Management

Distribucija prirodnog zemnog gasa

      

U obavljanju delatnosti distribucije prirodnog zemnog gasa isporučenog od strane JP «Srbijagas» Novi Sad. JKP Čoka za 2018. godinu planira fizički obim distribucije gasa, prema sledećem:

 

- fizički obim distribucije (u m3)

 

Tabela br.2.

 

 

Svoje aktivnosti u ovoj delatnosti JKP Čoka posebno usmerava na :

 

  • - redovne i vanredne kontrole tehničke ispravnosti unutrašnjih gasnih instalacija i priključaka,
  • - konstantne kontrole uličnih protivpožarnih šahtova i distributivne gasne mreže,
  • - osposobljavanje i usavršavanje radnika na održavanju gasovoda,
  • - kontrolama i pregledima dimnjaka i dimovodnih kanala,
  • - kvalitetnu odorizaciju prirodnog gasa i kontrola prisutnosti odoranta,
  • - izradi novih priključaka,
  • - zamenu mernih uređaja, sa ugradnjom baždarenih gasomera,
  • - saniranju nastalih šteta i smanjenju gubitaka u gasno-distributivnoj mreži.

Na postojeći kapacitet mreže trenutno je priključeno 804 korisnika što iznosi oko 40% iskorišćenosti mreže i postoji mogućnost za priključenje još oko 1000 korisnika. Broj aktivnih korisnika u 2017. godini u proseku je bio 777 potrošača, iz kategorije „fizička lica“ 734 korisnika i 43 korisnika-ostalih potrošača, kao javne ustanove i ostali privredni subjekti.

 

Evidentno je da se broj korisnika svake gotine smanjuje u proseku od 5 % , što automatski dovodi i do smanjenja potrošnje gasa a samim tim i smanjenja prihoda u javnom snabdevanju prirodnim gasom. JKP Čoka u 2018-oj godini planira nastavak zamene gasomera sa termokompenzacionim gasomerima. Zamenu gasomera koji ne ispunjavaju zahteve, po planu distributer JKP Čoka zameniće sa 50 komada gasomera .

 

Planiranje novih priključaka je veoma teško prognozirati jer ako polazimo od prošlogodišnjeg iskustva kada nismo imali ugradili ni jedan priključak , povećanog broja neaktivnih korisnika, opadanja materijalne i kupovne moći lokalnog stanovništva građana onda se ne vidi velika mogućnost za povećanje broja novih priključaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright © 2018. All rights reserved