Total Management

Marketing strategija

Cenovna strategija

Imajući u vidu da se struktura cene koštanja i prodajna cena proizvoda i usluga formira zavisno od delatnosti kojom se preduzeće bavi, cene komunalnih proizvoda i usluga utvrđuju se na način propisan Zakonom o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 16/97 i 42/98).

 

Elementi za obrazovanje cena komunalnih usluga su:

 

  1. vrsta, obim i kvalitet komunalnih usluga, koji se utvrđuju standardima i normativima koje propiše opština ;
  2. vrednost sredstava angažovanih u pružanju usluga ;
  3. obim i kvalitet uluženog rada u obavljaju komunalnih usluga ;
  4. visina materijalnih troškova u obavljanju komunalnih usluga, prema standardima i normativnima utroška energije, materijalnih i drugih troškova ili planskim kalkulacijama i
  5. drugi elementi u zavisnosti od uslova na tržištu i specifičnosti pojedinih komunalnih usluga.

 

U vezi sa iskazivanjem troškova u strukturi cena komunalnih proizvoda i usluga, cena bi, prema tome, trebalo da sadrži sledeće elemente:

 

  • materijal za izradu, odnosno troškove repromaterijala, i to :a) nabavljen od drugih (dobavljača) b) proizvodi, poliuproizvodu i delovi sopstvene proizvodnje
  • plate izrade, odnosno troškove radne snage,
  • kao direktne troškove materijala i rada - opšte troškove izrade, i to . a) Režijskog materijala i drugih materijalnih troškova (od drugih i sopstvene) b) Usluge (drugih i sopstvene) c) Deo troškova amortizacije d) Deo zarada i naknada ličnih primanja
  • Zajedničke troškove, i to : a) Režijski materijal i drugi materijalni troškovi (od drugih i sopstveni) b) Usluge (drugih i sopsteve) c) Deo troškova amortizacije d) Deo zarada i naknada ličnih primanja
  • Dobit.

 

Cene komunalnih proizvoda i usluga Preduzeća su realno ispod ekonomske cene i sa prodajnim cenama ne možemo pokriti ni cenu koštanja, pa kao takve, iste ne mogu biti u funkciji ostvarivanja profita.

 

Izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa i uspostavljanjem zakonskog mehanizma kontrole rasta cena komunalnih proizvoda i usluga, s obzirom na cene zatečene na relativno niskom nivou, teško će se sprečiti dalji pad kvaliteta komunalnog standarda.

 

 

Pozicioniranje na tržištu

 

U nastalim okolnostima i imajući u vidu delatnost od opšteg javnog interesa, veličinu i potencijale ove firme, kao i tržište na kome Preduzeće posluje (koji volumen proizvoda i usluga se može prodati, s obzirom da ne možemo računati na osvajanje "novih" tržišta i sl.), neophodno je identifikovati druge mogućnosti na svome tržištu, na koje firma može računati i koncentrisati pažnju za ostvarivanje ciljeva za koje postoji najveća šansa za realizaciju, odnosno prodaju.

 

Teško je naravno steći prednosti u obimu plasmana komunalnih proizvoda i usluga, zato je potrebno obezbediti "uspešan" plasman drugih proizvoda i usluga iz oblasti sporednih delatnosti Preduzeća.

 

 

Plan promotivnim aktivnosti

 

Sredstva za promotivne aktivnosti (odnosi sa javnošću, reklamu i propagandu, promociju i sajmove) mogu iznositi do 0,2% od ukupnog prihoda, odnosno 115.121,00 RSD.

 

Planirana sredstva će se koristiti za pojedine marketinške aktivnosti Preduzeća putem odgovarajućih medija, pre svega novina, radija i kablovske televizije.

 

 

 

 

 

© Copyright © 2013. All rights reserved