Total Management

Delatnost / Profil

Opis poslova i delatnost preduzeća

 

JKP "Čoka" (u daljem tekstu: Preduzeće) je osnovano 1982. godine radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa, i to:

 • - obezbeđenje trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika komunalnih proizvoda i usluga,
 • - razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšteg interesa,
 • - obezbeđenja tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i usklađenosti njegovog razvoja,
 • - sticanje dobiti ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa a sve u skladu sa Zakonom, odlukama osnivača, Statutom Preduzeća i ostalim pozitivno-pravnim propisima koji ovu oblast regulišu.

 

U skladu sa osnivačkim aktom, Preduzeće obavlja sledeće delatnosti:

 

41000 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode – kao pretežnu delatnost i ostale delatnosti, i to: gajenje cveća i ukrasnog bilja, uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreativnih površina, distribucija gasa, rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi, izgradnja hidrograđevinskih objekata, postavljanje cevnih instalacija, trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, pružanje dimničarskih usluga, uklanjanje otpadnih voda drenažom, kanalizacijom, odvodnim kanalima ili na drugi način, uređenje i održavanje deponije, pogrebne i prateće delatnosti i uređenje i održavanje groblja, uklanjanje životinjskih leševa i održavanje stočnih grobalja i dr.

 

 

Organizacioni oblik Preduzeća

 

U pogledu unutrašnje organizacije, Preduzeće se sastoji od službi i grupa:

 • - Opšta služba
 • - Tehnička služba
 • - Grupa za gas
 • - Grupa za vodovod i kanalizaciju
 • - Grupa za uređenje javnih površina
 • - Finansijska služba

 

 

Zakonski okvir

 

Poslovanje Preduzeća uređeno je zakonima i podzakonskim aktima, i to:

 • - Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 125/04)
 • - Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS", br. 25/2000, 25/2002 i 107/2005)
 • - Zakon o komunalnim delatnostim ("Službeni glasnik RS", br. 16/97 i 42/98) Kao i drugim zakonima i propisima iz oblasti poreskog sistema, računovodstva i finansija, radnih odnosa i obračuna zarada. Organizaciona stuktura

 

 

Organizaciona stuktura

 

 

 

 

Izvori finansiranja

 

Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava. Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, Preduzeće obezbeđuje iz:

 • - Prihoda od prodaje komunalnih proizvoda i komunalnih usluga
 • - Prihoda od ugovorenih radova za finansiranje određenih delatnosti
 • - Udruživanja sredstava komunalnih preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica, namenski za razvoj komunalnih delatnosti
 • - Kredita i zajmova
 • - Ostalih prihoda

 

 

 

© Copyright © 2013. All rights reserved